2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

Naczelnik: mgr Tadeusz Szymański

tel.: 52 318 84 16

W/w wydział zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, świadczenie pomocy prawnej, obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.

Do szczegółowych zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich „OR” należy:

1. Zadania wydziału:

1) opracowanie projektów Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji,

2) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,

3) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej,

4) prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty i Zarządu,

5) prowadzenie zbioru porozumień w zakresie spraw powierzonych innym jednostkom,

6) przygotowywanie opinii dla potrzeb Rady, Zarządu i Starosty,

7) prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych Powiatu,

8) prowadzenie Kancelarii Starosty,

9) prowadzenie rejestru umów,

10) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

11) organizowanie przyjmowania przez Starostę i Wicestarostę obywateli zgłaszających skargi i wnioski,

12) prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych,

13) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,

14) administrowanie budynkiem Starostwa,

15) zapewnienie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

16) zabezpieczenie mienia Starostwa,

17) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz konserwacja wyposażenia Starostwa,

18) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi i tablicami informacyjnymi Starostwa,

19) gospodarowanie drukami i formularzami,

20) przygotowanie i dystrybucja informacji wizualnej dla mieszkańców,

21) prowadzenie archiwum Starostwa,

22) zabezpieczenie łączności telefonicznej, internetowej i alarmowej,

23) realizacja zamówień publicznych,

24) koordynowanie inwentaryzacji w Starostwie,

25) organizowanie i nadzorowanie staży oraz praktyk zawodowych odbywanych w Starostwie przez uczniów, studentów i aplikantów,

26) prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą i wewnętrzną w Starostwie,

27) koordynowanie udzielania informacji publicznej.

2. Do zadań Biura Rady należy:

1) gromadzenie i przechowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i komisji Rady,

2) przygotowanie Sesji Rady Powiatu,

a) przygotowanie i kolportaż materiałów,

b) przygotowanie pomieszczeń na obrady,

c) obsługa sesji,

3) przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady i komisji Rady,

4) protokołowanie obrad Rady i posiedzeń komisji Rady,

5) prowadzenie rejestru:

a) Uchwał Rady,

b) interpelacji i zapytań radnych,

c) skarg i wniosków skierowanych do Rady,

6) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków komisji Rady i interpelacji radnych właściwym kierownikom wydziałów i jednostkom organizacyjnym Powiatu oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,

7) przesyłanie organom nadzoru uchwał Rady,

8) obsługa posiedzeń Zarządu:

a) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu,

b) protokołowanie posiedzeń Zarządu,

c) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,

d) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Zarządu właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym Powiatu oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,

e) przesyłanie organom nadzoru uchwał Zarządu,

9) przekazywanie materiałów do publikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

10) współdziałanie w wykonywaniu zadań związanych z wyborami,

11) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,

12) koordynowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,

13) koordynowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o petycjach.

3. W zakresie promocji i ochrony zdrowia:

1) współpraca i koordynacja spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad funkcjonowaniem SP ZOZ Mogilno,

2) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,

3) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach polityki zdrowotnej,

4) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Powiatu,

5) inicjowanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,

6) przygotowywanie decyzji dotyczących przekazania zwłok do celów naukowych, niepochowanych przez uprawnione osoby lub organy, jednostce prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,

7) powoływanie osób uprawnionych do stwierdzania zgonu i jego przyczyn, w razie braku lekarza,

8) organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,

9) przygotowywanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania,

10) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów oraz samorządu aptekarskiego,

11) koordynowanie ustalenia harmonogramów pracy aptek zapewniających dostępność do świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

4. W zakresie realizacji spraw obywatelskich:

1) koordynowanie i udział w prowadzeniu spraw dotyczących realizacji dla kombatantów i osób represjonowanych zadań administracji rządowej wykonywanych przez Powiat,

2) koordynowanie i nadzór nad realizacją na terenie Powiatu zadań związanych z ochroną miejsc pamięci narodowej,

3) współpraca z wojewódzkim oraz gminnymi radami ochrony pamięci narodowej,

4) współpraca i koordynacja spraw realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie oraz podległe placówki pomocy społecznej w szczególności analiza formalno – prawna projektów uchwał, zarządzeń oraz innych dokumentów przedkładanych Radzie, Zarządowi i Staroście,

5) współpraca i koordynacja spraw realizowanych przez Powiatowy Urząd pracy w Mogilnie w szczególności analiza formalno – prawna projektów uchwał, zarządzeń oraz innych dokumentów przedkładanych Radzie, Zarządowi i Staroście,

6) organizowanie konkursów,

7) odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru oraz zbywanie tych rzeczy,

8) koordynacja spraw związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

5. W zakresie spraw wojskowo – obronnych i ochrony ludności:

1) udział w organizowaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,

2) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji obronnej, koordynowanie zabezpieczenia świadczeń na rzecz obronności kraju oraz rozwijanie akcji kurierskiej,

3) współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie prowadzenia spraw reklamacyjnych,

4) opracowywanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Powiatu,

5) koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na poziomie Powiatu oraz nadzór nad tymi zadaniami,

6) nadzór na opracowywaniem planów obrony cywilnej przez organy gmin z terenu Powiatu,

7) organizowanie na poziomie Powiatu systemu wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania (SWA), doskonalenie systemu poprzez opracowywanie dokumentacji i przeprowadzanie treningów systemu,

8) organizowanie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniu (SWO) oraz radiotelefonicznej sieci łączności,

9) przygotowywanie do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu polityczno – militarnego i wojny – zgodnie z wytycznymi wojewody,

10) opracowanie i realizacja planów i harmonogramów kontroli w zakresie realizacji zadań wojskowo – obronnych i ochrony ludności,

11) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań obronnych i ochrony ludności,

12) obsługa administracyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście,

13) przygotowywanie projektów zadań dla Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie w celu przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa a także zmierzających do usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego,

14) przygotowywanie projektów poleceń Starosty wydawanych Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie dotyczących podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa będącego w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej,

15) upowszechnianie i propagowanie wiedzy z zakresu powszechnej samoobrony, ochrony ludności oraz ratownictwa przedmedycznego.

6. W zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego:

1) opracowywanie planów działania w sprawie realizacji zadań obronnych i ochrony ludności oraz z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego – w oparciu o wytyczne wojewody i roczne plany działania,

2) opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,

3) obsługa administracyjna oraz udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

4) nadzór nad Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,

5) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Powiatu,

6) realizacja zaleceń wojewody do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,

7) wydawanie organom gmin zaleceń do gminnych planów zarzadzania kryzysowego oraz zatwierdzanie tych planów,

8) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

9) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu,

10) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

11) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

12) współpraca z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie dostarczania niezbędnych informacji do sporządzania wojewódzkiego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych.

7. W zakresie działu Promocji Powiatu:

1) realizowanie zadań wynikających z przepisów prawa prasowego,

2) organizowanie konferencji prasowych Starosty,

3) współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie ich o polityce, działalności i zamierzeniach Zarządu i Starosty,

4) organizowanie kontaktów Rady, Zarządu i Starosty z dziennikarzami, zbieranie i sporządzanie informacji na temat funkcjonowania Powiatu oraz prowadzenie kampanii informacyjnej,

5) prowadzenie monitoringu prasy lokalnej,

6) analizowanie publikacji prasowych dotyczących Powiatu i reagowanie na krytykę prasową,

7) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi przy organizacji uroczystości i imprez powiatowych,

8) udzielanie instruktażu pracownikom Starostwa w zakresie prawa prasowego.

9) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych o Powiecie,

10) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą,

11) promocja Powiatu przez uczestnictwo w targach i innych imprezach,

12) przygotowanie, druk i kolportaż informatora samorządowego,

13) obsługa BIP w zakresie przewidzianym umową z dostawcą aplikacji informatycznych, umożliwiających prowadzenie przedmiotowej strony internetowej,

14) gromadzenie, przygotowywanie, umieszczanie i aktualizowanie w Biuletynie Informacji Publicznej danych dotyczących funkcjonowania Starostwa,

15) prowadzenie strony internetowej www Powiatu,

16) obsługa poczty elektronicznej.

8. W zakresie Kancelarii Starosty:

1) prowadzenie kalendarza spotkań Starosty,

2) przyjmowanie korespondencji wpływającej do Starostwa Powiatowego w Mogilnie i postępowanie z nią zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji kancelaryjnej,

3) wysyłanie korespondencji wychodzącej ze Starostwa Powiatowego w Mogilnie,

4) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sekretariatu,

5) organizacja spotkań, narad, wizyt Starosty,

6) zapewnienie sprawnej obsługi interesantów,

7) przygotowywanie spotkań Starosty poza Starostwem,

8) koordynacja współpracy Starosty z naczelnikami,

9) przygotowywanie korespondencji do dekretacji,

10) prowadzenie zbioru dokumentów kancelarii,

11) zapewnienie łączności telefonicznej, faksowej i elektronicznej.

9. W zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego:

1) nadzór informatyczny nad systemem komputerowym,

2) administrowanie i wykonywanie kopii zabezpieczenia serwerów,

3) planowanie, wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w Starostwie,

4) administrowanie systemu TurboEwid zgodnie z wytycznymi producenta tego oprogramowania,

5) udostępnianie danych w formacie SWEDE dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

6) współpraca z jednostkami podległymi Powiatowi w zakresie funkcjonowania komunikacji elektronicznej,

7) planowanie wydatków w zakresie IT (sprzęt, oprogramowanie, usługi),

8) nadzór nad zabezpieczeniem sieci komputerowej (profilaktyka antywirusowa, urządzenie UTM zabezpieczające styk sieci LAN/WAN),

9) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej,

10) nadzór nad infrastrukturą informatyczną (rekomendowanie wymiany, naprawy lub modernizacji),

11) wsparcie informatyczne dla użytkowników – prowadzenie instruktarzu,

12) wsparcie w bieżącej obsłudze komputerów.

10. W zakresie spraw kadrowych i zatrudnienia:

1) przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem szkół i instytucji kultury,

2) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem szkół i instytucji kultury,

3) wypełnianie i przekazywanie do ZUS oraz innych instytucji niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz zleceniobiorców,

4) organizowanie i nadzorowanie praktyk zawodowych odbywanych w Starostwie przez uczniów i studentów,

5) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Mogilnie w zakresie organizacji prac interwencyjnych oraz staży,

6) opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących spraw kadrowych w Starostwie,

7) prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników samorządowych,

8) prowadzenie spraw związanych z naborem na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,

9) koordynowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,

10) planowanie wydatków osobowych Starostwa,

11) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy,

12) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

13) prowadzenie spraw związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia pracowników, w zakresie kierowania na badania lekarskie,

14) załatwianie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,

15) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,

16) przesyłanie aktów prawnych w formie elektronicznej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

  • BIP
  • PORTALE OŚWIATOWE
  • EWID
  • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
  • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  • POWIATOWY URZĄD PRACY
  • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
  • POLSKIE RADIO PIK
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x