2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

Wydział Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa

 

Naczelnik: mgr inż. Andrzej Stachowiak

tel.: 52 315 90 37

 

Do szczegółowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa „AS” należy:

1. W zakresie Architektury i Budownictwa:

1) powadzenie rejestrów spraw rozpatrywanych przez Wydział,

2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę,

3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na rozbiórkę,

4) prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

5) rozpatrywanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

6) prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń rozbiórek nie objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,

7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie dróg powiatowych i gminnych,

8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawach o zatwierdzenie projektu budowlanego,

9) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych,

10) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

11) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o przeniesieniu decyzji
o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,

12) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji rozstrzygających o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,

13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,

14) uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych,

15) potwierdzanie spełniania wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu,

16) dokonywanie pomiarów i wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego, bądź lokalu dla celów dodatku mieszkaniowego,

17) opiniowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

18) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,

19) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju,

20) wydawanie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,

21) przekazywanie organom nadzoru budowlanego:

a) kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,

b) kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz
z tym projektem,

c) kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,

22) uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,

23) przekazywanie do organu wyższego stopnia kopii rejestru wniosków i decyzji
w sprawach zezwoleń na realizację inwestycji drogowej,

24) przekazywanie do organu wyższego stopnia rejestru wniosków i decyzji w sprawach pozwoleń na budowę i rozbiórkę w formie elektronicznej,

25) przekazywanie do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości informacji w formie kopii wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę,

26) przekazywanie do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości informacji w formie kopii przyjętych zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

27) przekazywanie do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości informacji w formie kopii wydanych decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,

28) prowadzenie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych w formie elektronicznej i papierowej,

2. W zakresie gospodarki wodnej:

1) opiniowanie projektów warunków korzystania z wód dorzecza,

2) przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz rozstrzyganie sporów powstałych w związku z wydawaniem tych pozwoleń w tym:

a) pozwoleń na pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,

b) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

c) przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,

d) piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,

e) korzystanie z wód do celów energetycznych,

f) korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,

g) wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,

h) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych,

3) przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych,

4) przygotowywanie czasowych ograniczeń w korzystaniu z wód,

5) prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem przejścia nieruchomości pokrytych wodami płynącymi do zasobu nieruchomości skarbu państwa,

6) prowadzenie spraw związanych z przejściem gruntów pokrytych wodami płynącymi
w trwały zarząd

7) przygotowywanie pozwoleń na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,

8) przygotowywanie pozwoleń na gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,

9) przygotowywanie pozwoleń na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,

10) przygotowywanie pozwoleń na piętrzenie wody podziemnej,

11) przygotowywanie pozwoleń na odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,

12) przygotowywanie pozwoleń na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

13) przygotowywanie decyzji o wykonaniu koniecznych robót i urządzeń, wykonanie których spowoduje trwałe polepszenie stosunków wodnych na gruncie,

14) przygotowywanie decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych,

15) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,

16) ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej oraz przygotowywanie decyzji dla osób nie będących członkami spółek wodnych, a odnoszącymi korzyści z ich urządzeń lub przyczyniającymi się do zanieczyszczania wód, dla których spółki zostały utworzone,

17) informowanie spółek wodnych o możliwościach otrzymania dotacji na realizację zadań statutowych spółek oraz pośrednictwo w ich przyznawaniu.

3. W zakresie rybactwa śródlądowego:

1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

2) prowadzenie rejestru wydanych kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,

3) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

4) prowadzenie rejestru zarejestrowanego sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

5) wydawanie zezwoleń na przegradzanie, na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych, sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej oraz na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

6) prowadzenie dokumentacji z zakresu działania Społecznej Straży Rybackiej.

4. W zakresie gospodarki leśnej:

1) przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią
w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,

2) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami i gazami przemysłowymi, pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, bez możliwości ustalenia sprawcy,

3) przygotowywanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny,

4) przygotowywanie decyzji z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów,

5) zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych
i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,

6) kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

7) przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodne z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,

8) przygotowywanie decyzji zezwalającej na zmianę lasu na użytek rolny w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

9) sporządzanie sprawozdań o lasach stanowiących własność osób fizycznych i osób prawnych,

10) przygotowywanie porozumień zawieranych między Starostą a nadleśnictwami, na realizację zadań powierzonych w ramach ustawy o lasach,

11) prowadzenie spraw związanych z gruntami zalesionymi w latach 2002 -2003:

a) przygotowywanie decyzji wstrzymujących wypłatę ekwiwalentów w przypadku nie wywiązywania się z warunków planu urządzenia lasu lub/i decyzji Starosty,

b) obliczanie wysokości ekwiwalentów,

c) przygotowywanie i składanie kwartalnie, wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych oraz prowadzenie upraw leśnych,

12) oceny udatności upraw zalesionych gruntów rolnych.

5. W zakresie prawa łowieckiego:

1) przygotowywanie zezwoleń w szczególnych przypadkach na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,

2) przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub innych mieszańców,

3) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich (na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego),

4) przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny
w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych
i użyteczności publicznej przez zwierzynę.

6. W zakresie postępowania z odpadami:

1) przygotowywanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

2) przygotowywanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

7. W zakresie ochrony i kształtowania środowiska w tym ochrony powietrza:

1) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na jednostkę organizacyjną obowiązku prowadzenia pomiarów stężeń substancji w powietrzu w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających,

2) przygotowywanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

3) przyjmowanie zgłoszeń instalacji dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

4) wykonywanie odrębnych obowiązków wynikających z potrzeb ochrony powietrza,

5) przygotowywanie decyzji dla jednostek organizacyjnych w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku,

6) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem dla podmiotów ( z wyłączeniem osób fizycznych ) obowiązków usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

7) udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przepisu o ochronie środowiska,

8) zatwierdzanie planów monitorowania wielkości emisji CO2 objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji

9) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska,

10) występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przypadkach podejrzenia o naruszenie przepisów o ochronie środowiska,

8. W zakresie ochrony przyrody:

1) opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego,

2) przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gmin,

3) prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpisanie do rejestru zwierząt wymienionych w załącznikach A i B Rady Wspólnoty Europejskiej.

9. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych

2) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych,

3) przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną

4) gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,

 1. W zakresie ochrony gruntów rolnych:

1) prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej oraz nakładanie obowiązków związanych z wyłączeniem,

2) nakładanie podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,

3) przygotowanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,

4) zapobieganie degradacji i dewastacji gruntów,

5) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów,

6) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych,

7) uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zakresie ochrony gruntów rolnych,

8) prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie lub założenie na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją i ruchami masowymi ziemi,

9) przyjmowanie wniosków na rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowanych przy udziale środków budżetu Województwa,

10) przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych,

11) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.


 

Starostwo Powiatowe w Mogilnie nie udziela odpowiedzi na pisma i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

Skargi i wnioski, zarówno te nadesłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwa) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt. 1).

 • BIP
 • PORTALE OŚWIATOWE
 • EWID
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
 • POWIATOWY URZĄD PRACY
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
 • POLSKIE RADIO PIK
 • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x