2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

 

Naczelnik: mgr Barbara Sitarz

 

Do szczegółowych zadań Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg „KM” należy:

1.  W zakresie rejestracji pojazdów:

1)        prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych
i  tablic rejestracyjnych,

2)        prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych z nalepką czasową na tablice,

3)        przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,

4)        ustalanie nazwy indywidualnej i wydawanie tablic o wyróżniku indywidualnym,

5)        wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń
o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,

6)        dokonywanie wpisów w karcie pojazdu oraz zmian w dowodzie rejestracyjnym,

7)        wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku przekazania pojazdu do stacji demontażu, kradzieży pojazdu, zniszczenia pojazdu za granicą, trwałej i zupełnej utraty pojazdu, wywozu pojazdu z kraju jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za  granicę,

8)        kontrola spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych i zgłaszanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego braku opłaty obowiązkowego ubezpieczenia OC,

9)        kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagrażają bezpieczeństwu ruchu lub naruszają wymagania ochrony środowiska,

10)    przyjmowanie od właściwych instytucji oraz jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych),

11)    zwracanie dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych) po ustaniu przyczyny zatrzymania,

12)     czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu drogowego,

13)     prowadzenie korespondencji między urzędami,

14)     prowadzenie raportów dziennych czynności w systemie   elektronicznym,

15)     wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów oraz zgody na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej pojazdu,

16)    wydawanie kart pojazdu dla pojazdów samochodowych sprowadzanych indywidualnie
z zagranicy i rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

17)    zamawianie dokumentów komunikacyjnych tj. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A
w Warszawie oraz ich przyjmowanie,

18)    zamawianie tablic rejestracyjnych u producenta,

19)    prowadzenie spraw związanych z ewidencją pojazdów,

20)    przekazywanie informacji o zarejestrowanych pojazdach uprawnionym organom.

 

 

2. W zakresie wydawania uprawnień do kierowania:

1) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami i pozwoleń do kierowania tramwajami oraz ich wtórników,

2) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

3) przygotowanie i wydawanie decyzji kierujących osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne,

4) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub 20 punktów w okresie 1 roku od dnia wydania prawa jazdy,

5) przygotowywanie i wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu,

6) przygotowywanie i wydawanie decyzji o zwrocie prawa jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania,

7) przygotowywanie i wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,

8) przygotowywanie i wydawanie decyzji o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, po ustaniu przyczyn, które spowodowały cofnięcie,

9) wykonywanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonych środków karnych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów  mechanicznych,

10) żądanie i przekazywanie akt ewidencyjnych kierowców ze względu na zmianę miejsca zamieszkania,

11) przyjmowanie od Policji zatrzymanych praw jazdy,

12) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora lub sąd,

13) wydawanie  zezwoleń na  kierowanie  pojazdami  uprzywilejowanym lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne,

14) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zmianie danych (adresu zamieszkania, zmianie nazwiska) i wymiana dotychczasowego dokumentu,

15) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników praw jazdy, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginałów,

16) zamawianie dokumentów komunikacyjnych tj. krajowych praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz ich przyjmowanie,

17) prowadzenie w systemie elektronicznym rejestru kierowców, wydanych uprawnień
i świadectw kwalifikacyjnych oraz zdarzeń wpływających na ograniczenia w korzystaniu z uprawnień,

18) wymiana zagranicznego dokumentu prawa jazdy na jego polski odpowiednik,

19) zakładanie, prowadzenie oraz archiwizacja akt kierowców.

3. W zakresie transportu i działalności gospodarczej:

1) prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia  kierowców
i dokonywanie w nich odpowiednich wpisów,

2) wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

3) wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,

4) prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców nauki jazdy oraz wydawanie
i przedłużanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,

5) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców,

6) rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,

7) sporządzanie analizy i podawanie do publicznej widomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg,

8) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 
i dokonywanie w nich odpowiednich wpisów,

9) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,

10) prowadzenie rejestru osób posiadających uprawnienia diagnosty,

11) wydawanie i cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych,

12) sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów,

13) wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy,

14) wydawanie licencji:

a)      w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,

b)      na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym,

c)       na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 7 do 9 osób łącznie z kierowcą,

15) wydawanie zaświadczeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego na potrzeby własne osób i rzeczy,

16) wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne linie komunikacyjne w zakresie przewozu osób, na obszarze Powiatu,

17) kontrola spełniania przez przewoźników drogowych wymagań zgodnych z ustawą
o transporcie drogowym,

18) koordynacja rozkładów jazdy na obszarze Powiatu,

19) zamawianie formularzy licencji i zezwoleń w Polskiej Izbie Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie,

4.  W zakresie dróg, kolei i prawa przewozowego:

1)        przygotowywanie projektu zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalanie ich przebiegu,

2)        przygotowywanie opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg wojewódzkich, gminnych,

3)        wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczania obowiązków przewozu przez przewoźnika,

4)        nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,

5) określenie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i  bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportowych oraz ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej,

6) opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części, na której zawieszono przewozy,

7) wprowadzanie, obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec,

8) wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt po drogach.

5. W pozostałych sprawach wynikających z przepisów prawa:

1) wyznaczanie jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi oraz prowadzenie właściwych postępowań,

2) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

3) prowadzenie postępowań związanych z funkcjonowaniem Wydziału, w oparciu o ustawę
o Prawo zamówień publicznych,

4) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w sprawach należących do kompetencji Wydziału, wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i przepisów szczegółowych.

  • BIP
  • PORTALE OŚWIATOWE
  • EWID
  • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
  • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  • POWIATOWY URZĄD PRACY
  • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
  • POLSKIE RADIO PIK
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x