2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Naczelnik: mgr Jarosław Zwiernik

tel.: 52 318 04 52Do szczegółowych zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami „GN” należy:

1.  W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa:

1)            tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

2)            prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu
i Skarbu Państwa,

3)            prowadzenie spraw związanych ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,

4)            naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

5)            opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu,

6)            prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,

7)            przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów
i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, nadziemnych lub naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,

8)            przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,

9)            prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,

10)        zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,

11)        prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,

12)        podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

13)        składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,

14)        przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadanie resztówki,

15)        prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,

16)        prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,

17)        prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

18)        występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych  o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,

19)        przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,

20)        prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę,

21)        prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,

22)        przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej
w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności
i bezpieczeństwa państwa,

23)        prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe.

2. W  zakresie geodezji, kartografii:

1)    prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a)  prowadzenie dla obszaru Powiatu:

–  ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),

–  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

–  gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:

-rejestru cen i wartości nieruchomości,

-szczegółowych osnów geodezyjnych,

-dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,

c)   tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000: mapy ewidencyjne, mapy zasadnicze,

2)    koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3)    zakładanie osnów szczegółowych,

4)    przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie
i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

5)    ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.


 


 

  • BIP
  • PORTALE OŚWIATOWE
  • EWID
  • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
  • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  • POWIATOWY URZĄD PRACY
  • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
  • POLSKIE RADIO PIK
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x