2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

 

Do szczegółowych zadań Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju „FE” należy:


1. W zakresie działań informacyjnych i rozwojowych na rzecz integracji europejskiej, funduszy europejskich oraz na rzecz Powiatu:
1) organizacja i współorganizacja spotkań informacyjnych, szkoleń i konferencji o tematyce unijnej, w szczególności pod kątem możliwości korzystania z funduszy europejskich, skierowanych do podmiotów i osób z terenu powiatu,
2) pomoc dla młodzieży szkolnej i akademickiej w redagowaniu prac dotyczących UE,
3) prowadzenie i udostępnianie bazy danych instytucji europejskich oraz instytucji zajmujących się problematyką europejską,
4) monitoring, gromadzenie, dystrybucja informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków europejskich,
5) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie funduszy europejskich,
6) współpraca z podmiotami zajmującymi się tematyką europejską, w tym z podmiotami prowadzącymi działalność informacyjno-doradczą w zakresie funduszy europejskich,
7) bieżąca działalność informacyjno- doradcza dla wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie możliwości korzystania z funduszy europejskich na działania inwestycyjne i nieinwestycyjne.
2. W zakresie pozyskiwania środków europejskich oraz innych środków zewnętrznych na rzecz Powiatu:
1) stały monitoring źródeł pozyskiwania funduszy europejskich oraz innych funduszy zewnętrznych, których potencjalnym beneficjentem może zostać Powiat i jego jednostki,
2) prowadzenie monitoringu konkursów dostępnych dla powiatu na dofinansowanie zadań własnych ogłaszanych przez instytucje zewnętrzne i przekazywanie danych na ten temat do wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym pomoc w zakresie definiowania propozycji projektowych,
3) ocena kwalifikowalności projektów pod kątem zapisów w programach oraz innych dokumentach strategicznych, programowych i konkursowych,
4) współpraca z innymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu na płaszczyźnie przygotowań propozycji projektowych – opracowań analiz i studiów niezbędnych do proponowanych projektów,
5) przygotowywanie przy stałej współpracy z wydziałami Starostwa dokumentów aplikacyjnych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w kontekście potrzeb Powiatu, zgłaszanych przez wydziały Starostwa, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich i innych funduszy zewnętrznych, składania dokumentów aplikacyjnych w odpowiednich instytucjach oraz składanie uzupełnień
i wyjaśnień na etapie oceny formalno – merytorycznej projektów,
6) ewidencja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Powiat oraz przygotowywanie informacji zbiorczych z zakresu realizowanych projektów Powiatu oraz pozyskanego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
3. W zakresie pozyskiwania partnerów dla projektów współfinansowanych z funduszy europejskich:
1) bieżący kontakt z zagranicznymi, krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej UE i rozwoju lokalnego,
2) współpraca z administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami okołobiznesowymi i innymi placówkami zaangażowanymi w proces integracji Polski z Unią Europejską,
3) współpraca z innymi samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami w zakresie inicjowania i wspierania działań na rzecz pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym funduszy europejskich oraz w zakresie wypracowania koncepcji wspólnych przedsięwzięć realizowanych ze środków zewnętrznych.
4. W zakresie rozwoju Powiatu:
1) planowanie, przygotowanie, modyfikowanie i aktualizacja strategii rozwoju Powiatu,
2) współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w części dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zewnętrznych,
3) współpraca z samorządami i koordynacja działań przy opracowywaniu programów rozwoju,
4) opiniowanie dokumentów strategicznych w aspekcie zewnętrznych źródeł finansowania oraz analiza potrzeb społeczno-gospodarczych Powiatu pod kątem zadań finansowanych ze środków UE,
5) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami lokalnymi działającymi na terenie Powiatu na rzecz zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz innych dostępnych form wsparcia,
6) współpraca z Urzędem Marszałkowskim i innymi instytucjami rozwoju regionalnego działającymi na rzecz rozwoju Województwa w zakresie realizacji strategii rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego
7) udzielanie zainteresowanym podmiotom gospodarczym w Powiecie wsparcia informacyjnego o możliwościach dofinansowania ze środków europejskich,
8) współpraca z punktami konsultacyjnymi oraz doradczymi dla przedsiębiorców w regionie,
9) udzielanie informacji na temat oferty lokalnych i regionalnych instytucji wsparcia biznesu,
10) współorganizowanie spotkań, szkoleń i konferencji w zakresie rozwoju,
11) organizacja procesu wdrażania i realizacji polityki terytorialnej w ramach Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego, w tym w szczególności:
a) obsługa organizacji współpracy stron Porozumienia na rzecz rozwoju ORSG,
b) bieżące kontakty z Województwem Kujawsko-Pomorskim w zakresie realizacji zadań ORSG,
c) obsługa organizacyjna i kancelaryjno-biurowa Zarządu ORSG oraz Komitetu Sterującego ORSG, w tym gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do prac Zarządu i Komitetu Sterującego, organizacja posiedzeń Zarządu i Komitetu Sterującego, prowadzenie rejestru uchwał Zarządu i Komitetu Sterującego
d) obsługa procesu programowania w ramach polityki terytorialnej, w tym obsługa przygotowania, wdrażania i aktualizacji Strategii ORSG
12) prowadzenie postępowań w zakresie udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.

  • BIP
  • PORTALE OŚWIATOWE
  • EWID
  • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
  • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  • POWIATOWY URZĄD PRACY
  • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
  • POLSKIE RADIO PIK
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x