2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

Informacje ogólne

 

Z dniem 5.09.2007r została powołana przez Starostę Mogileńskiego Tomasza Barczaka Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w Mogilnie w składzie:

- Violetta Stańska

- Lucyna Lepczyńska

- Ania Fabiszewska

- Stanisław Bielecki

- Antoni Furmańczyk

Następnie członkowie wybrali spośród siebie

- przewodniczącego – Stanisława Bieleckiego

- w-ce przewodniczącego – Lucynę Lepczyńską

- członkowie; - Antoni Furmańczyk

                        - Anna Fabiszewska

                        - Violetta Stańska

W podanym składzie Rada działała do dnia 6.09.2011r. W ciągu 4-letniej kadencji Rada odbyła 44 posiedzenia i zorganizowała m.in. Piknik Integracyjny Pt. „ Razem znaczy lepiej’’, w którym uczestniczyło ok. 150 osób, dzieci i dorosłych.
Rada działała na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwiązywaniu ich problemów z dobrym skutkiem. Były to:

-pokonywanie barier dotyczących podjazdów do instytucji w poszczególnych

 gminach naszego powiatu tj. szkoły, urzędy, ośrodki zdrowia, instytucje.

- poszukiwanie lokalu dla osoby samotnej niepełnosprawnej mieszkającej w   

 trudnych warunkach

-pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego; wózki, chodziki

- sprawa zatrudnienia osób niepełnosprawnych na terenie naszego powiatu

- brak miejsc postojowych tp. „koperta’’ na ulicach naszego miasteczka.

 

  W dniu 3.10.2011r akty powołania do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych otrzymali:

- Lucyna Lepczyńska

- Róża Manuszewska-Nowacka

- Stanisław Bielecki

- Adam Tomaszewski

- Jerzy Burzyński

członkowie wybrali spośród siebie

- przewodniczącego – Stanisław Bielecki

- w-ce przewodnicący – Lucyna Lepczyńska

- sekretarz – Adam Tomaszewski

- członkowie – Róża Manuszewska-Nowacka

                     - Jerzy Burzyński

W tym składzie Powiatowa Rada działała do marca 2012r. W dniu 8.03.2012r w miejsce p. Róży Manuszewska-Nowacka wstąpiła p. Alicja Malendowicz.

Rada rozwiązywała szereg problemów podyktowanych potrzebami osób niepełnosprawnych..

Wystąpiono do Wójta Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, do Burmistrza Strzelna z prośbą o stworzenie miejsc parkingowych przy budynkach administracyjnych- z skutkiem pozytywnym.

W 2012r Rada spotkała się 12 razy, spotkania te były bardzo owocne i skutkowały:

- opiniowaniem uchwał dot. środków PFRON

- opiniowano funduszy na likwidację barier architektonicznych dla osób

  Niepełnosprawnych

- pozyskiwano sponsorów na zoorganizowanie pikniku integracyjnego „Razem

  Znaczy lepiej” zorganizowanego w dniu 12 maja 2012r w Kruszwicy.

  W pikniku uczestniczyło ok. 300 osób. Uczestnikom pikniku zapewniono; transport, opiekę, posiłek, rejs „Rusałką” po Gople, zwiedzanie Mysiej Wieży,  przeprowadzono konkurs wiedzy z nagrodami, biesiadę przy ognisku.

 

W 2013r Społeczna Powiatowa Rada wnioskowała do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej o dojazdy do sklepów dla osób niepełnosprawnych – wniosek rozpatrzono pozytywnie.

Integrowano osoby niepełnosprawne Powiatu  Mogileńskiego oraz podjęto działania przeciw wykluczeniu społecznemu tych osób.

 

Do działań Rady udało się włączyć organizacje pozarządowe, oraz instytucje publiczne takie jak: Straż Pożarna, wojsko, DPS Siemionki, MGOPS Mogilno, GOPS Dąbrowa, GOPS Jeziora Wielkie, MGOPS Strzelno, Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi „Szansa”, OPS Strzelno, PSSE Mogilno, Rady Osiedlowe, Gminna Rada KGW Strzelno.

 

Współpraca naszej Rady z w/w instytucjami skutkowały zorganizowaniem 2 pikników integracyjnych oraz 1 wycieczki do Lichenia. Dnia 29.04.2013r odbył się piknik w miejscowości Gozdawa w OSiR, w którym uczestniczyło ok. 300 osób. Dla uczestników pikniku zorganizowano wiele ciekawych atrakcji: pokaz tańca cantry, przejazdy konne, bryczką, strzelanie z łuku, konkursy z nagrodami, pokazy straży pożarnej, wojska, policji oraz PSSE Mogilno.

 

10 lipca 2013r odbyła się wycieczka Licheń-Ślesin, w której uczestniczyło ok. 80 osób. Zapewniono transport, obiad, rejs statkiem „Pawełkiem” po jeziorze Ślesińskim w Termach Ślesińskich. Zwiedzanie Lichenia z przewodnikiem.

 

11 listopada 2013r piknik w Kruszwicy pt. „Poznajemy pradawne dzieje stolicy”- uczestniczyło ok. 100 osób. W pikniku udział brali mieszkańcy powiatu Mogileńskiego. Zapewniono atrakcje w postaci rejsu „Rusałką”, zwiedzanie kapituły Mysiej Wieży Muzeum a zakończono wspólnym ogniskiem przy muzyce.

 

W 2013r Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uczestniczyła dwukrotnie w posiedzeniu nadzwyczajnym, gdzie opiniowano przesunięcie środków- zwiększono środki na sprzęt ortopedyczny, oraz turnusy rehabilitacyjne.

 

W 2014r Rada spotkała się 12 razy, wystąpiła do 57 instytucji i zakładów pracy z prośbą o wsparcie finansowe w naszych działaniach. Dzięki uzyskanym środkom 23 maja 2014r odbyła się jednodniowa wycieczka dom Poznania w której uczestniczyło 48 osób. Uczestnicy wycieczki mieli zapewniony transport, obiad, zwiedzanie miasta oraz ZOO.

 

 

Pozytywnie zaopiniowano wniosek osoby niepełnosprawnej o uzyskanie mieszkania komunalnego

 

W wrześniu 2014r odbyła się druga wycieczka połączona z piknikiem i konkursami.

Przemierzaliśmy trasę Kruszwice- Potrzymiech.  W wycieczce uczestniczyło po 10 osób z każdej gminy, plus opiekunowie, mieszkanki DPS Śiemionki oraz opiekunowie warsztatów  terapii zajęciowej Bielice. W sumie 120 osób.

 

W bieżącym roku Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych rozważa zorganizowanie  dwóch imprez dla osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu.

 

Działania naszej Rady podwyższają poziom aktywności i motywacji do własnego rozwoju, wzrostu samooceny, zmniejsza wykluczenie i izolację społeczną, umożliwia zmianę postawy z biernej na aktywną.

Formy wsparcia, które realizujemy wpływają też na inne podmioty na rodziny osób niepełnosprawnych, które często nie mają możliwości finansowych i organizacyjnych aby zorganizować wycieczki, pikniki itp.

Nasze inicjatywy wpływają ponadto na środowisko lokalne osób niepełnosprawnych. Pozwalają niwelować bariery mentalne, stereotypy o osobach niepełnosprawnych, którzy mogą i mają prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Rada otrzymuje wiele wyrazów wdzięczności, podziękowań, uśmiechów za działania.

 

 

Podsumowanie zebrań i działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Mogilnie w 2015r.

 

27.01.2015r. Spotkanie PSRdsON

 

- zwrócenie się do dyrektorów Gimnazjów powiatu mogileńskiego z prośbą o przystąpienie do planowanego konkursu plastycznego,, Niepełnosprawni są wśród nas”

 

- wystąpiono do 40 instytucji z terenu powiatu z prośba o wsparcie finansowe planowanych działań na 2015r

 

 

17.03.2015r

 

- ustalono i zarezerwowano termin wycieczki dla laureatów konkursu plastycznego

 

- zarezerwowano autokar na wycieczkę do Uniejowa

 

- uzgodniono skład oceniający prace plastyczne uczestników konkursu

 

 

27.03.2015r

 

- ustalono termin rozstrzygnięcia konkursu

 

- omówiono terminy z Dyrektorem Domu Kultury – dotyczące udostępnienia amfiteatru na uroczyste zakończenie  konkursu

 

- rozdzielono zadania członkom rady dotyczące wyjazdu zwycięzców konkursu na termy do  Uniejowa oraz pozyskania nagród rzeczowych

 

 

2.04.2015r

 

- zaopiniowano projekt uchwały Nr V/22/2015 Rady Powiatu z dn. 16.03. 2015r w sprawie określenia zadań na których realizacje przeznacza się środki PFRON na 2015r

 

 

21.04.2015r.

 

- zebrał się skład komisji oceniającej prace plastyczne w liczbie 8 osób. Prócz Rady dołączyli: Ewa Śniegowska- nauczyciel Gimnazjum w Bielicach, Małgorzata Ziółkiewicz- nauczyciel MOW w Bielicach, Agnieszka Szulc- Kierownik MGOPS w Mogilnie   

 

-zebrano ponad 100 prac z 9 placówek z każdej placówki wyłoniono 5 najlepszych prac

 

-skontaktowano się z placówkami laureatów celem omówienia wyjazdu na wycieczkę dla I, II i III miejsca oraz wręczenia nagród za zajęcie IV i V miejsca

 

- wysłano zaproszenia dla burmistrzów, wójtów, komendantów, kierowników placówek powiatu na uroczyste zakończenie konkursu

 

29.04.2015r 

 

- ustalono dokładne terminy, miejsca, zadania dotyczące wycieczki

 

- opracowano dyplomy, nagrody

 

- przeanalizowano środki finansowe

 

6.05.2015r

 

- w Parku Miejskim w Mogilnie przy pomocy dyrektora Domu Kultury Jana Szymańskiego i pracowników odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu. Ogłoszono nazwiska zwycięzców którzy  za zajęcie I, II, III miejsca prócz nagród rzeczowych wyjechali na wycieczkę do Uniejowa,  ponadto osoby które zajęły IV i V miejsca otrzymały nagrody rzeczowe. Uroczystość uświetnił występ dzieci z Przedszkola nr 3 w Mogilnie oraz WTZ Bielice. Wszyscy otrzymali słodycze, ciasto, napoje.

 

26.05.2015r. 

 

- odbyła się wycieczka do Uniejowa od godz. 7.00 autokarem zbierano uczestników wycieczki. Młodzież wraz z opiekunami w ilości 44 osób przez 3 godz. korzystała z basenów –termy. Uczestnicy otrzymali posiłek oraz napoje. Ok. godz. 17.00 nastąpił powrót.

 

09.06.2015r   

 

- podsumowano imprezy z 2015r

 

- przeliczono koszty

 

- opracowano podziękowania dla osób wspierających działalność rady

 

 

19.06.2015r

 

- poparto wniosek osoby niepełnosprawnej o przydzielenie lokalu z zasobów gminnych

 

- umocniono dalszą współprace z Przedszkolem nr 3 w Mogilnie

 

 

11.07.2015r

 

- rozliczono posiadane środki finansowe

 

- przedyskutowano dalszy plan działań na 2015r

 

- postanowiono zorganizować jednodniową wycieczkę do Kruszwicy z rejsem statkiem
,, Rusałka” wejściem na Mysia Wieżę, posiłkiem dla uczestników

 

- wspólnie z Kierownik PCPR w Mogilnie Marią Konkiewicz postanowiono na wycieczkę zabrać także dzieci z rodzin zastępczych. 

 

Sprawozdanie z realizacji działań podjętych przez Powiatową Społeczna Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Mogilnie

W 2016 roku Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych spotkała się 6 razy ( 12.01.2016,  08.03.2016, 05.04.2016, 04.05.2016, 29.07 2016, 17.10.2016), zorganizowała  Piknik Sportowo-Integracyjny w miejscowości  Chałupska oraz wycieczki do Poznania i Wrocławia).

 

Podczas pierwszego zebrania postanowiono o podziale terenu działania i do każdego terenu przydzielono innego członka Rady.

 

Drugie spotkanie poświęcone zostało planowanym imprezom na 2016 rok, opracowano plany działania, pozyskanie sponsorów, nawiązaniu współpracy z KHP –Hufiec Mogilno, stowarzyszeniami,,Wspólna Droga” z Marcinkowa i,,Złote Życie” przy WTZ Bielice,,,Szansa” przy DPS w Siemionkach.

 

Trzecie posiedzenie poświęcone zostało opracowaniu i wysyłaniu pism o wsparcie finansowe. Wysłano i rozdano 60 pism z prośba o wsparcie. Omówiono konkurencje planowanego pikniku, nagrody dla uczestników, dyplomy i puchary.

 

Czwarte spotkanie to praca nad dopracowaniem szczegółów pikniku Sportowo-Integracyjnego:

- prośby do Burmistrzów o udostępnienie autokarów do przewozu uczestników

- prośby do Komendy Hufca z prośbą o udostępnienie terenu Bazy Harcerskiej w Chałupskach

- prośbą o przewóz 2 toalet do Bazy Harcerskiej

- przewozu nagród

 

Piąte posiedzenie rady to głównie tematy wycieczki do Wrocławia planowanej na 08.09.2016 r. z zwycięzcami poszczególnych konkurencji sportowych podczas Pikniku w Chałupskach.

- wysłano pisma do poszczególnych placówek z prośbą o przygotowanie dzieci,

-kontaktowano się z przewoźnikami i wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy z Trzemeszna

- opracowano trasę wycieczki

- przeliczono środki

 

Szóste spotkanie to podsumowanie działań, wyciągnięcie wniosków, rozliczenie środków. Postanowiono nawiązać współpracę z innymi Radami z odległych województw.

 

W 2016 roku odbyły się 3 imprezy:

 

11.06- Piknik Sportowo-Integracyjny w m. Chałupska

20.06.- jednodniowa wycieczka do Poznania

08.09. –jednodniowa wycieczka do Wrocławia.

 

 

Piknik Sportowo-Integracyjny w Chałupskach

 

 

11.06. 2016 roku w miejscowości Chałupska odbył się Piknik - Integracyjno-Sportowy.

W pikniku uczestniczyli wychowankowie z OSW Szerzawy, Strzelna, Parlinka,  MOW w Bielicach, WTZ Bielice- ok. 200 osób

Uczestnicy dowiezieni zostali autokarami. Po przywitaniu i otwarciu Pikniku przez Przewodniczącego Społecznej Powiatowej  Rady ds. Osób niepełnosprawnych Stanisława Bieleckiego  przystąpiono do konkurencji sportowych( 10 konkursów) w których wyłoniono zdobywców I, II i III miejsca. Podczas konkurencji sportowych wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani ciastem i słodyczami. Po zakończeniu rozgrywek rozdano grochówkę i pieczywo. Następnie wręczono nagrody. Uczestnicy poszczególnych konkurencji zostali poinformowani, ze dla zdobywców pierwszych miejsc przewidziana jest dodatkowa nagroda w postaci wycieczki do Wrocławia.

W trakcie pikniku oprawę muzyczną zapewnił uczeń Zespołu Szkół w Bielicach- Grzegorz Stawowski. Policja z Mogilna zorganizowała pokaz sprzętu oraz umiejętności psa tropiącego. Pan Wiesław Gałązka zapewnił przejażdżki bryczką po lesie i okolicy. Imprezę uświetnili swoja obecnością także Komendant Straży Miejskiej w Mogilnie Mirosław Kuss oraz Radny Rady Powiatu Mogileńskiego Paweł Kraśny. Bardzo dużą pomoc organizatorzy otrzymali od radnego Mirosława Leszczyńskiego, który podjął się zorganizowania grochówki.

Około godz. 15.00 odwieziono uczestników do domu. Sponsorami imprezy byli m.in.: Stowarzyszenie,,Wspólna Droga” w Marcinkowie,,,Złote życie” przy WTZ Bielice oraz,, Szansa „ przy DPS w Sioemionkach.

 

Wycieczka do Poznania –czerwiec 2016 roku.

 

Głównym organizatorem wycieczki do Poznania było Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,,Szansa” z DPS Siemionki oraz,,Wspólna Droga” z Marcinkowa. W wycieczce której celem było zwiedzenie ZOO w Poznaniu oraz Palmiarni uczestniczyły mieszkanki DPS Siemionki, oraz uczestnicy z Mogilna, Bielic, Strzelna, Jezior Wielkich –łącznie 50 osób. Po zwiedzeniu Palmiarni wszyscy pojechali  do ZOO gdzie w grupach zwiedzono ogród. Po zakończeniu zwiedzania ok. godz. 15.00 wszyscy zjedli obiad, po czym udali się w drogę powrotną. W Gnieźnie zatrzymano się także na poczęstunku w restauracji McDonalds. Wycieczka wszystkim bardzo się podobała-uczestnicy podziękowali za jej zorganizowanie.

 

Wycieczka do Wrocławia

W dniu 9 września br. odbyła się wycieczka do ZOO we Wrocławiu(Afrykarium).
W wycieczce udział brały dzieci i młodzież –zwycięzcy konkursów Pikniku Sportowo-Integracyjnego w Chałupskach.

W wyciecze udział wzięło ponad 40 osób. Wyjazd rozpoczął się od godziny 6.00. We Wrocławiu zwiedzaliśmy ZOO oraz znajdujące się na jego terenie Afrykarium, Palmiarnię, fontanny. Na zakończenie zwiedzania wszyscy uczestnicy otrzymali obiad oraz napoje. Około godz.16.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni i dziękowali za zorganizowanie im takiej imprezy.    

  • BIP
  • PORTALE OŚWIATOWE
  • EWID
  • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
  • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  • POWIATOWY URZĄD PRACY
  • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
  • POLSKIE RADIO PIK
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x