2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

Pełnomocnik Starosty ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

Do szczegółowych zadań Pełnomocnika Starosty ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi „OP” należy:

1. współpraca z organizacjami pozarządowymi i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego,

2. obsługa techniczno- administracyjna Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego,

3. organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi,

4. pełnienie roli mediatora pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Starostwem Powiatowym w Mogilnie w sytuacjach spornych,

5. koordynowanie działań komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Mogilnie
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

6. prowadzenie internetowej bazy adresowej organizacji pozarządowych,

7. monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,

8. reprezentowanie Starosty Mogileńskiego za jego zgodą na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego,

9. organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi,

 1. przeprowadzanie oraz koordynacja naboru ekspertów powoływanych do oceny merytorycznej ofert składanych w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi, a zwłaszcza ze zorganizowanymi partnerami sektora pozarządowego w postaci reprezentacji terytorialnych i branżowych, związkami stowarzyszeń, organizacjami infrastrukturalnymi,
  1. współpraca ze swoimi odpowiednikami w województwach, powiatach i gminach,
 3. koordynacja prac nad opracowywaniem projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok,
 4. sporządzanie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 5. przygotowywanie informacji dotyczących organizacji pozarządowych i ich umieszczanie na stronie internetowej Powiatu i w Biuletynie Informacji Publicznej,
 6. inicjowanie współpracy organizacji z samorządem, wspieranie wdrażania modelowych rozwiązań w zakresie współpracy,
 7. podejmowanie działań w zakresie analizy potrzeb organizacji pozarządowych
  i przygotowywanie instrumentów pomocy oraz przedstawianie ich Staroście,
 8. przygotowywanie projektów uchwał rocznych i wieloletnich programów współpracy
  z organizacjami pozarządowymi,
 9. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu Mogileńskiego i Rady Powiatu Mogileńskiego  dotyczących spraw związanych z organizacjami pozarządowymi,
 10. przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie spraw wynikających z ustawy  z dnia
  24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U.
  z 2016 r. poz. 1817),
 11. wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami, których siedziba mieści się terenie powiatu,
 12. wykonywanie zadań w zakresie  nadzoru nad fundacjami, których siedziba mieści się na terenie powiatu,
 13. przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom,
 14. rozliczanie dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy 
  z dnia  z ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
 15. wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem kontroli realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i przedstawianie ich wyników Staroście,
 16. informowanie organizacji pozarządowych i pomoc w zakresie przygotowywania dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego,
 17. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz oddziałów stowarzyszeń  działających na terenie Powiatu Mogileńskiego oraz innych spraw z tym związanych,
 18. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności   gospodarczej oraz innych spraw z tym związanych,
 19. przygotowywanie materiałów promujących współpracę samorządu powiatowego
  z organizacjami pozarządowymi,
 20. coroczne przygotowywanie i przedstawianie Staroście raportu z działalności Pełnomocnika Starosty ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 • BIP
 • PORTALE OŚWIATOWE
 • EWID
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
 • POWIATOWY URZĄD PRACY
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
 • POLSKIE RADIO PIK
 • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x