2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

MOW Bielice

 

- logo_fund_eu_woj_kuj_pom_ue.jpg

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach włączony został do Projektu „Trampolina” nr RPKP.09.02.02-04-0001/16 realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.2Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczymRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 1. I. Cele projektu

Głównym celem Projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, tj. 400 osób objętych nadzorem kuratorskim/środkiem wychowawczym oraz 140 wychowanków/wychowanek Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych/Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 80 osób z otoczenia młodzieży objętej projektem, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

 

 • Cele szczegółowe
 1. Nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie.
 2. Usprawnianie techniki czytania i pisania, profilaktyka i terapia.
 3. Nabywanie umiejętności ratowniczo-strażackich.
 4. Przygotowanie wychowanków do ojcostwa poprzez wykształcenie podstawowych kompetencji do opieki i wychowania małego dziecka, zapewnienia mu bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą.
 5. Rozwijanie kompetencji specjalistyczno-technicznych, np. spawalnicze, politechniczne, wizyty zawodoznawcze).
 6. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 7. Zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 8. Dążenie do stymulowania aktywności poznawczej, technicznej, twórczej uczniów i na przyszłość ich preferencji zawodowych.
 9. Wszechstronny rozwój psychomotoryczny, emocjonalny, społeczny i duchowy ucznia.
 10. Zaspokojenie potrzeby obcowania ze sztuką i jej tworzenia.
 11. Wyciszenie psychiczne i emocjonalne.
 12. 12. Przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia zgodnie z normami prawnymi i społecznymi ido powrotu do środowiska rodzinnego, samodzielności, pełnienia ról społecznych.

 

 1. II. Miejsce, finansowanie i czas trwania projektu

 

 1. Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt realizacji Projektu w latach 2016-2018 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach wynosi: 190.196,30 zł, w tym dofinansowanie – 169.661,80 zł oraz wkład własny – 20.534,50 zł.
 2. Projekt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym jest realizowany w okresie od 09.11.2016 r. do 31.08.2018 r., przy czym zajęcia dla uczestników projektu odbywają się w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018.
 3. Projekt skierowany jest do młodzieży przebywającej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych lub Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 4. Projekt uwzględnia zasadę równości szans, w tym równości płci oraz zasad niedyskryminacji.
 5. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny.
 6. Każdy uczestnik projektu otrzymuje wsparcie z minimum 2 typów działań w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego wychowanka.
 7. Beneficjentem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Toruniu, ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń.
 8. Uczestnikiem projektu jest wyłącznie młodzież w wieku 13-21 lat przebywająca w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych lub Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
 9. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie było złożenie przez Kandydata właściwych dokumentów:

a) formularza zgłoszeniowego do udziału w Projekcie,

b) deklarację uczestnictwa w Projekcie,

c) oświadczenie uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych,

d) wypełnionej ankiety rekrutacyjnej.

 

 1. III. Zasady rekrutacji

 

 1. Ogłoszenie o terminie i miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych przez Kandydatów zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w MOW.
 2. Ocena uczestników do projektu przeprowadzana była na podstawie formularzy rekrutacyjnych, ankiety rekrutacyjnej wypełnionej przez kandydata oraz rozmowy rekrutacyjnej badającej motywację do udziału w oferowanym w ramach projektu wsparciu.
 3. Zespół Rekrutacyjny zweryfikował dane zawarte w dokumentacji zgłoszeniowej pod kątem spełniania kryteriów dostępu, kryteriów punktowych i kryteriów premiujących.
 4. W procesie rekrutacji uczestników ocena została dokonana na podstawie następujących kryteriów:
 • Kryteria formalne (0-1):
 1. Zamieszkiwanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu KC lub jestem osobą uczącą się/pracują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 2. Spełnienie warunku dotyczącego wieku (osoba w wieku 13-21 lat),
 3. Posiadanie statusu osoby nieletnia, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,\
 4. Spełnienie warunku dotyczącego nieobjęcia wsparciem w ramach projektów Ochotniczych Hufców Pracy w PI 8ii POWER.
 • Kryteria punktowane na podstawie rozmowy rekrutacyjnej (maksymalnie do zdobycia 10 pkt):
 1. Motywacja do uczestnictwa w projekcie (max. 5 pkt),
 2. Motywacja do podjęcia pracy (max. 5 pkt)
 • Kryteria premiujące (maksymalnie do zdobycia 20 pkt):
 1. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności/zaświadczenie osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym znaczny i umiarkowany stopień, z niepełnosprawnością sprzężoną –10 pkt,
 2. Korzystanie rodziny uczestnika z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa -10 pkt (oświadczenie/zaświadczenie).
 3. Kandydaci zostali uszeregowani według liczby uzyskanych punktów - od najbardziej do najmniej predysponowanych do udziału w Projekcie. Liczba uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie zależała od wysokości dostępnych środków projektowych.
 4. Weryfikacja dokumentów dokonywana była przy wykorzystaniu listy sprawdzającej przez powołany Zespół Rekrutacyjny.
 5. Prace Zespołu Rekrutacyjnego są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem oraz podpisaniem listy uczestników, a także listy uczestników rezerwowych.
 6. O wynikach rekrutacji powiadomieni zostali uczestnicy lub rodzice/prawni/faktyczni opiekunowie poprzez przekazanie informacji na piśmie.
 7. W przypadku zwolnienia miejsca – rezygnacji uczestnika – jego miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 8. W przypadku kolejnego naboru, pierwszeństwo otrzymają Kandydaci, którzy dotąd nie brali udziału w Projekcie.
 9. Uczestnik Projektu podpisał Umowę uczestnictwa w Projekcie pn. „Trampolina” w terminie 3 dni od zatwierdzenia listy rekrutacyjnej przez Zespół Rekrutacyjny.
 10. Dokumenty zostały opatrzone podpisem Kandydata. Ponadto w przypadku Kandydata niepełnoletniego zostały podpisane przez rodzica Kandydata lub jego opiekuna prawnego lub jego opiekuna faktycznego.

 

 

 1. IV. Zakres działań merytorycznych

Wsparciem objętych jest 10 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach, którzy uczestniczą w następujących formach w ramach zadań:

 • Kompetencje społeczne w MOW (zadanie 8)

 

1. Zajęcia z opiekunem – dwie grupy po 5 osób.

2. Organizacja wolontariatu – 5 osób.

 • Zajęcia umożliwiające nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie np. zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne w MOW (zadanie 9)

1. Zajęcia sportowe – 4 osoby.

2. Zajęcia wokalno-artystyczne – 2 osoby.

3. Zespół muzyczny – 3 osoby.

4. Wyjazdy na pokazy/przeglądy.

 • Zajęcia profilaktyczne terapeutyczne w MOW (zadanie 10)

1. Biofeedback – 3 osoby.

2. Metoda Warnkego – 3 osoby.

 • Zajęcia wychowawcze w MOW (zadanie 11)

1. Zajęcia ratowniczo-strażackie – 4 osoby.

2. Mama/Tata na 5! – 3 osoby.

3. Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu – wyjazdy – 5 osób.

 • Zajęcia edukacyjno – zawodowe w MOW (zadanie 12)

1. Zajęcia politechniczne – 3 osoby.

2. Zajęcia spawalnicze – 3 osoby.

3. Doradztwo zawodowe – 10 osób (wyjazdy – 5 osób).

 • Zajęcia prowadzone są poza zajęciami szkolnymi zgodnie z programem i harmonogramem zajęć.
 • Jeden uczestnik projektu otrzymuje wsparcie z minimum 2 typów działań w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego wychowanka.
 • Po zakończeniu udziału w określonej formie wsparcia Uczestnik projektu otrzyma zaświadczenie.

 

 1. V. Planowane efekty

Wychowanek/uczestnik zajęć:

 • nabywa umiejętności do ojcostwa, opieki i wychowania małego dziecka, zapewnienia mu bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą,
 • · przygotowuje się do życia w świecie dorosłych poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami,
 • · nabywa umiejętności odpowiedzialnego i samodzielnego działania we wszystkich dziedzinach życia z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości empatycznych,
 • zmobilizowany jest do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,
 • zdobywa sukcesy w uczeniu się poprzez ćwiczenie funkcji podstawowych - pisanie i czytanie,
 • zaspakaja potrzeby samorealizacji oraz przejawia różne formy aktywności,
 • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia plastyczne i muzyczne,
 • dąży do stymulowania aktywności poznawczej, technicznej, twórczej i na przyszłość preferencji zawodowych,
 • nabywa umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • poszerza wiadomości i umiejętności w zakresie elektrycznego i gazowego łączenia metali,
 • wyrabia nawyk przestrzegania zasad bhp, a także procesu technologicznego podczas wykonywanej pracy,
 • przygotowuje się do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,
 • przygotowuje się do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

 

 

 

 • BIP
 • PORTALE OŚWIATOWE
 • EWID
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
 • POWIATOWY URZĄD PRACY
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
 • POLSKIE RADIO PIK
 • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x