2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

Zakończenie projektu

 

- kapital_powiat_unia.jpg

Zakończył się projekt pt. „Wiedza kluczem do sukcesu”, prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt realizowany był w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r.

Powiat Mogileński na sfinansowanie projektu wykorzystał 1.093.348,92 zł, z czego 929.346,58 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 164.002,34 zł to wkład własny Powiatu. Wykorzystana kwota stanowi 99,09% zakładanych środków na realizację wszystkich zadań w projekcie.

Wsparciem objęto 950 uczniów/uczennic, w tym 621 osób zamieszkujących tereny wiejskie. Uczestnikami projektu byli uczniowie następujących szkół:

- Zespół Szkół w Mogilnie (liceum ogólnokształcące),

- Zespół Szkół w Bielicach (liceum ogólnokształcące i gimnazjum),

- Zespół Szkół w Strzelnie (liceum ogólnokształcące i gimnazjum),

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach (gimnazjum),

- Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach (gimnazjum),

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie (gimnazjum).

 

Nawiązano współpracę z 23 pracodawcami z następujących branż: handel, usługi, budownictwo, drogownictwo, administracja publiczna, informatyczna i bankowość. Zrealizowano u w/w pracodawców płatne staże dla 80 uczniów/uczennic.

 

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej uczestnicy projektu brali udział w dodatkowych zajęciach: matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i z języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski) oraz w różnego rodzaju ścieżkach edukacyjnych (ekologia, przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna, tożsamość regionalna i wychowanie patriotyczne). Ponadto uczniowie/uczennice skorzystali z doradztwa edukacyjno-zawodowego, z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym szczególnie uzdolnionych. Zajęcia odbywały się w formie spotkań grupowych i indywidualnych, a także zajęć w terenie.

Ilość zrealizowanych godzin zajęć pozalekcyjnych wraz z ilością uczniów objętych wsparciem w projekcie przedstawia poniższa tabela.

Nr i nazwa zadania

Zrealizowane przedmioty

Ilość zrealizowanych godzin

Ilość uczestników

1. Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz ICT

matematyka, przyroda, język angielski, język niemiecki i język rosyjski

2520 godz.

565

2. Realizacja ścieżek edukacyjnych

ekologia, przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna, tożsamość regionalna i wychowanie patriotyczne

1330 godz.

549

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe i staże

doradztwo edukacyjno-zawodowe

360 godz.

171

staże

12000 godz.

80

4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

język polski, historia, chemia, biologia

540 godz.

202

5. Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, j. polski, wychowanie fizyczne, warsztaty filmowe, rysunek techniczny, robotyka, socjoterapia, arteterapia, logopedia, zajęcia politechniczne, biofeedback i metoda Warnkego oraz opieka psychologiczno-pedagogiczna

2490 godz.

363

 

Ogólnie do realizacji zajęć zatrudniono 91 nauczycieli, którzy zrealizowali 126 różnych zajęć pozalekcyjnych. Te same zajęcia były realizowane w dwóch latach szkolnych: 2013/2014 oraz 2014/2015.

W czasie trwania projektu zostało zorganizowanych 15 wycieczek tematycznych, są to:

 • w tematyce ekologii: Szkoła Leśna na Barbarce Toruń, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, Oczyszczalnia Ścieków w Mogilnie,
 • w tematyce świadomości i ekspresji kulturalnej: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Filharmonia w Bydgoszczy,
 • w tematyce przedsiębiorczości: Regionalne Centrum Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim, przedsiębiorstwo SANPLAST,
 • w tematyce doradztwa edukacyjno-zawodowego: Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie oraz przedsiębiorstwo Lafarge,
 • w tematyce historycznej uczniowie/uczennice odwiedzili: Bydgoszcz, Toruń oraz Golub-Dobrzyń,
 • na warsztatach filmowych: festiwal fotograficzny w Toruniu i festiwal filmowy w Toruniu.

 

W ramach projektu zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane są w procesie kształcenia co umożliwia uatrakcyjnienie form i treści przekazu, m.in. są to:

Zadanie 1 – podręczniki, ćwiczenia i pomoce dydaktyczne wykorzystywane do nauki: j. angielskiego, j. rosyjskiego, j. niemieckiego, matematyki, informatyki i przyrody; na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zakupiono na potrzeby realizacji zadania: 11 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym, 3 projektory, ekran, 2 tablice interaktywne, 2 oprogramowania do tablicy interaktywnej do nauki języka angielskiego, przystawkę interaktywną, urządzenie wielofunkcyjne, program graficzny, oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową.

Zadanie 2 – podręczniki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane do nauki ekologii oraz świadomości i ekspresji kulturalnej, zakupiono również 2 komputery przenośne wraz z oprogramowaniem biurowym, projektor i ekran.

Zadanie 3 – podręczniki, scenariusze oraz filmy z doradztwa zawodowego.

Zadanie 4 – podręczniki, słowniki, zeszyty ćwiczeń, testy i arkusze, pomoce dydaktyczne z historii, biologii i chemii, np.: odczynniki chemiczne, sprzęt i szkło laboratoryjne oraz odzież ochronną, mapy, plansze tematyczne, materiał dydaktyczne na płytach cd, modele procesu oddychania i ludzkiego serca, 5 modeli płodów, komputer przenośny wraz z oprogramowaniem biurowym, projektor i ekran.

Zadanie 5 – zeszyty ćwiczeń, vademecum, model DNA duży, atlasy i tablice geograficzne, materiały dydaktyczne na płytach cd, kolekcja skał i minerałów, dwustronne mapy Polski i Europy, odczynniki chemiczne, sprzęt i szkło laboratoryjne oraz odzież ochronną, spektroskop, pomoce dydaktyczne do arteterapii, logopedii i zajęć politechnicznych, oprogramowanie Biofeedback i zestaw do diagnozy ADHD, pomoce dydaktyczne do Metody Warnkego, zestawy i oprogramowania MediBalance, komputery przenośne wraz z oprogramowaniem, oprogramowania z logopedii oraz sprzęt i odzież sportowa.

Zakupione pomoce dydaktyczne, materiały i sprzęty będą przez szkoły wykorzystywane w kolejnych latach, co uatrakcyjni formę i treść przekazu, poprawi jakość realizowanych zajęć oraz trwale przyczyni się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkół objętych projektem.

 

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia ogólnego w Powiecie Mogileńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie zmian w programach rozwojowych w 8 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne. Osiągnięto następujące cele projektu: podniesiono poziom wiedzy uczniów/uczennic w zakresie: kompetencji kluczowych, tj. nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz w języków obcych. Nastąpiła poprawa jakości kształcenia w zakresie: ekologii, świadomości i ekspresji kulturalnej, przedsiębiorczości oraz tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego. Dzięki doradztwu edukacyjno-zawodowemu uczniowie/uczennice poznali potrzeby rynku pracy i uzyskali wiedzę pomocną przy wyborze dalszych kierunków kształcenia. Udział w płatnych stażach rozwinął u uczniów/uczennic praktyczne umiejętności w środowisku pracy, co zwiększyło ich szanse na przyszłe zatrudnienie. Oferty edukacyjne zostały dostosowane dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, co przyczyniło się do poprawy zdawalności egzaminów, większego rozwoju uczniów/uczennic oraz wyrównało dysproporcje edukacyjne.

 

 • BIP
 • PORTALE OŚWIATOWE
 • EWID
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
 • POWIATOWY URZĄD PRACY
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
 • POLSKIE RADIO PIK
 • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x