2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

Realizacja projektu

 

- kapital_powiat_unia.jpg

Do dnia 15 lipca 2014r. zakończyły się zajęcia dodatkowe dla uczniów biorących udział w projekcie pn. „Wiedza kluczem do sukcesu” zaplanowane na rok szkolny 2013/2014.

W projekcie uczestniczą następujące placówki:

 • Zespół Szkół w Bielicach (gimnazjum i liceum ogólnokształcące)
 • Zespół Szkół w Mogilnie (liceum ogólnokształcące)
 • Zespół Szkół w Strzelnie (gimnazjum i liceum ogólnokształcące)
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach (gimnazjum)
 • Młodzieżowy ośrodek Wychowawczy w Strzelnie (gimnazjum)
 • Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach (gimnazjum).

 

      W ramach projektu zrealizowano m.in. 5 zadań:

Zadanie 1. Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz ICT;

Zadanie 2. Realizacja ścieżek edukacyjnych;

Zadanie 3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe i staże;

Zadanie 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

Zadanie 5. Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 

Projektem zarządzała i czuwała nad realizacją w/w zadań powołana grupa sterująca w składzie: Kierownik Projektu, Asystentka Kierownika Projektu, sześciu Koordynatorów Szkolnych i Specjalistka ds. rozliczeń. Realizacja tych zadań wpisuje się w program rozwojowy szkół oraz kompleksowo i trwale przyczynia się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkół oraz rozszerza ich ofertę edukacyjną. Na potrzeby realizacji zajęć udostępniono sale (wkład własny niepieniężny Beneficjenta).

Projekt był realizowany zgodnie z zasadą równości szans i płci, co ma odzwierciedlenie w procesie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz w ilości kobiet i mężczyzn w składzie zespołu projektowego. Prowadzącymi zajęcia byli również przedstawiciele obu płci.

 

Zadanie 1 zostało zrealizowane w 8 placówkach szkolnych: ZS w Bielicach (Gimnazjum i LO), ZS w Mogilnie (LO), ZS w Strzelnie (Gimnazjum i LO), MOW w Bielicach (Gimnazjum), MOW w Strzelnie (Gimnazjum) i ZPS w Szerzawach (Gimnazjum). W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano zajęcia z zakresu: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki, matematyka, informatyka i przyroda. W sumie zrealizowano 1260 godzin zajęć pozalekcyjnych, które prowadziło 33 nauczycieli. W zajęciach uczestniczyło 315 uczniów. Prowadzone były na bieżąco dzienniki zajęć. Na pierwszych i ostatnich zajęciach przeprowadzono sprawdziany wiedzy uczniów. Przeprowadzono ocenę rozwoju kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz informatyki. Wzrost wiedzy stwierdzono, u następującej liczby uczniów:  138  z zajęć matematyczno-przyrodniczych, 166 z języków obcych i 66 z zakresu ICT. Zakupiono podręczniki, ćwiczenia i pomoce dydaktyczne wykorzystywane do nauki: j. angielskiego, j. rosyjskiego, j. niemieckiego, matematyki, informatyki i przyrody. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zakupiono na potrzeby realizacji zadania: 11 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym, 3 projektory, ekran, 2 tablice interaktywne, 2 oprogramowania do tablicy interaktywnej do nauki języka angielskiego, przystawkę interaktywną, urządzenie wielofunkcyjne, program graficzny, oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową. Zakupiony sprzęt, podręczniki i inne pomoce dydaktyczne wykorzystywane są w procesie kształcenia co umożliwia uatrakcyjnienie form i treści przekazu.

 - clipboard01.jpg

 

Uczniowie ZS w Bielicach podczas zajęć z języka angielskiego uczący się przy pomocy zakupionych
w ramach projektu materiałów dydaktycznych.

 

 - clipboard02.jpg

 Uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach podczas zajęć z informatyki.

 

Zadanie 2 zostało zrealizowane w 8 placówkach szkolnych: ZS w Bielicach (Gimnazjum i LO), ZS w Mogilnie (LO), ZS w Strzelnie (Gimnazjum i LO), MOW w Bielicach (Gimnazjum), MOW w Strzelnie (Gimnazjum) i ZPS w Szerzawach (Gimnazjum). Zakończono zaplanowane na rok szkolny 2013/2014. Zajęcia prowadziło 20 nauczycieli. W zajęciach uczestniczyło 257 uczniów. Sumarycznie zrealizowano 665 h zajęć z zakresu: edukacja ekologiczna (135 h), przedsiębiorczość (63 h), świadomość i ekspresja kulturalna (59,5 h) oraz tożsamość regionalna i wychowanie patriotyczne (57 h). Prowadzone były na bieżąco dzienniki zajęć. Na pierwszych i ostatnich zajęciach zdiagnozowano wiedzę i umiejętności uczniów. Przeprowadzono ocenę rozwoju kompetencji uczniów w zakresie: edukacja ekologiczna, przedsiębiorczość świadomość i ekspresja kulturalna oraz tożsamość regionalna i wychowanie patriotyczne. Wzrost wiedzy stwierdzono, u następującej liczby uczniów: 85 świadomości ekologicznej, 95 postaw przedsiębiorczych, 48 świadomości i ekspresji kulturalnej oraz 46 poczucia tożsamości narodowej i regionalnej. Na potrzeby realizacji zajęć udostępniono sale (wkład własny niepieniężny beneficjenta).

Odbyły się 3 wycieczki z zakresu:         

- przedsiębiorczości - 22.05.2014. do Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim, w której wzięło udział 43 uczniów z: ZS w Mogilnie, ZS w Bielicach i ZS w Strzelnie,   

 - clipboard03.jpg

 

- świadomości i ekspresji kulturalnej - 28.05.2014. do Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, w której wzięło udział 30 uczniów z: ZS w Mogilnie, ZS w Bielicach i ZS w Strzelnie,            

- clipboard04.jpg                                                                                                                                                  

 

 - ekologii - 07.06.2014. do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy, w której wzięło udział 30 uczniów z: ZPS w Szerzawach, MOW w Strzelnie i MOW w Bielicach.

- clipboard05.jpg

Więcej informacji dotyczących wycieczki z ekologii można znaleźć na stronie internetowej: http://wiedzakluczemdosukcesuzpszerzawy.wordpress.com/2014/06/07/wycieczka-ekologiczna/

W ramach projektu podczas wycieczek zagwarantowano uczestnikom m.in.: autokar, opiekunów, wyżywienie, bilety wstępu i przewodników.

Dokonano zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do nauki ekologii oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zakupiono na potrzeby realizacji zadania: 2 komputery przenośne wraz z oprogramowaniem biurowym, projektor i ekran.

 

Zadanie 3 zostało zrealizowane w 8 placówkach szkolnych: ZS w Bielicach (Gimnazjum i LO), ZS w Mogilnie (LO), ZS w Strzelnie (Gimnazjum i LO), MOW w Bielicach (Gimnazjum), MOW w Strzelnie (Gimnazjum) i ZPS w Szerzawach (Gimnazjum). W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono sesje doradcze oraz część uczniów zrealizowała staże u pracodawców. Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadziło 5 doradców zawodowych. W doradztwie uczestniczyło 75 uczniów, z czego 71 nabyło wiedzę i świadomość na temat możliwości własnego rozwoju zawodowego. Zrealizowano 180 godzin zajęć zaplanowanych na rok szkolny 2013/2014. Prowadzone były na bieżąco karty doradztwa oraz ankiety porównawcze. Zakupione pomoce dydaktyczne wykorzystywane są w procesie kształcenia co umożliwia uatrakcyjnienie form i treści przekazu.

Dokonano rekrutacji 54 uczniów LO na staże u 22 pracodawców. 54 uczniów zakończyło udział w stażu i podniosło praktyczne umiejętności w środowisku pracy. Stażyści za przepracowany czas otrzymali stypendium stażowe.

 

 

Zadanie 4 jest realizowane w 3 placówkach szkolnych w ramach: ZS w Bielicach, ZS w Mogilnie i ZS w Strzelnie. W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu: j. polski, historia, biologia, chemia. Zajęcia prowadziło 8 nauczycieli. W zajęciach uczestniczyło 77 uczniów.

Zrealizowano 270 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zaplanowanych na rok szkolny 2013/2014. Prowadzone były na bieżąco dzienniki zajęć. Na pierwszych i ostatnich zajęciach przeprowadzono sprawdziany wiedzy uczniów. Przeprowadzono ocenę wyrównania dysproporcji edukacyjnych. Wzrost wiedzy stwierdzono, u następującej liczby uczniów: 63 z przedmiotów egzaminacyjnych (gimnazjum) i 14 z przedmiotów maturalnych. Zakupiony sprzęt, podręczniki i inne pomoce dydaktyczne wykorzystywane są w procesie kształcenia co umożliwia uatrakcyjnienie form i treści przekazu. Zamieszczone po prawej stronie zdjęcie przedstawia uczniów wykorzystujących zakupione w ramach projektu: odczynniki chemiczne, sprzęt i szkło laboratoryjne oraz odzież ochronną.

 - clipboard06.jpg

 Zajęcia z Chemii w Zespole Szkół w Bielicach

 

Zadanie 5 jest realizowane w 7 placówkach szkolnych w ramach: ZS w Bielicach (Gimnazjum i LO), ZS w Mogilnie (LO), ZS w Strzelnie (Gimnazjum i LO), MOW w Bielicach (Gimnazjum) i MOW w Strzelnie (Gimnazjum). Zrealizowano wszystkie zaplanowane na rok szkolny 2013/2014 zajęcia z zakresu: historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, j. polski, wychowanie fizyczne, warsztaty filmowe, rysunek techniczny, robotyka, socjoterapia, arteterapia, logopedia, zajęcia politechniczne, biofeedback i metoda Warnkego oraz opieka psychologiczno-pedagogiczna. Zajęcia prowadziło 33 nauczycieli. W zajęciach uczestniczyło 242 uczniów.  Łącznie zrealizowano 1245 godzin zajęć dla 244 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (700 godzin zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych i 545 godzin zajęć dla uczniów szkół specjalnych i mających trudności z nauką). Prowadzone były na bieżąco dzienniki zajęć.

06.06.2014r. odbyła się wycieczka z zakresu historii do Golubia - Dobrzynia dla 30 uczniów z ZS w Bielicach. Podczas wycieczki zagwarantowano: autokar, opiekunów, wyżywienie, bilety wstępu i przewodników, więcej informacji na stronie internetowej: http://www.zs-bielice.pl/historyczne.html#golob

 

 - clipboard07.jpg

Wycieczka historyczna do Golub-Dobrzynia.

 

Zakupiony sprzęt, podręczniki i inne pomoce dydaktyczne wykorzystywane są w procesie kształcenia co umożliwia uatrakcyjnienie form i treści przekazu. W zadaniu zachowana jest zasada równości szans i płci. Prowadzącymi zajęcia są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Nauczyciele używają języka zapewniającego równość szans płci.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacja zadania będzie kontynuowana w następnych okresach sprawozdawczych.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach realizowany był projekt pn. „Wiedza kluczem do sukcesu” w ramach którego przeprowadzone zostały następujące zajęcia:

- informatyka,

- ekologia,

- świadomość i ekspresja kulturalna,

- doradztwo zawodowe,

- sport,

- biofeedback,

- metoda Warnkego,

- arteterapia,

- logopedia,

- zajęcia politechniczne.

 

Poniżej na zdjęciu znajdują się uczniowie placówki podczas zajęć logopedycznych. Uczniowie wykorzystują zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają treść przekazu i umożliwiają realizację zajęć.

 - clipboard08.jpg

Po zakończeniu zajęć logopedycznych u uczniów został zaobserwowany rozwój mowy, a tym samym rozwój pamięci, koncentracji, percepcji słuchowej, wzrokowej, ruchowej i myślenia. U uczestników zajęć wzbogacone zostały zasoby słownictwa, podniesiona została umiejętność budowania poprawnych wypowiedzi pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i leksykalnym.

Zajęcia sportowe odbywały się w dwóch siedmioosobowych grupach. Na początku zajęć przeprowadzony został test, który miał na celu ukazanie stanu i rozwoju fizycznego poszczególnych uczestników projektu. Chłopcy podczas zajęć korzystali z nowego i nowoczesnego sprzętu treningowego. Każdy z uczestników poprawił swoje umiejętności gry w piłkę nożną oraz poprawił swoją ogólną sprawność fizyczną. Ponad to zajęcia rozwinęły umiejętności gry zespołowej, dyscypliny, koncentracji, systematyczności, dokładności oraz konsekwencji swojego działania dla dobra zespołu.

 - clipboard09.jpg

 Zajęcia sportowe – MOW w Bielicach.

 

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych odbyły się także zajęcia politechniczne, które pomagają rozwinąć praktyczne umiejętności techniczne.

Uczestnicy zajęć zapoznali się z działem obróbki ręcznej (ślusarni), obróbki mechanicznej (tokarki, frezarki, szlifierki) i spawalni. Uczestnicy zajęć poznawali budowę i działanie obrabiarek, wykonywali proste prace związane z ręczną i mechaniczną obróbką metali. Poznali sposoby łączenia metali za pomocą spawania. Poznając zagadnienia obróbki oraz łączenia metali, uczniowie wykazują swoje zainteresowania jak i możliwości manualne. Uczestnicy zajęć rozwinęli: myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, poczucie estetyki, cierpliwość, dokładność i dyscyplinę. Zajęcia poszerzają wiedzę oraz możliwość wyboru kierunku nauki po ukończeniu gimnazjum.

 

 - clipboard10.jpg

Zajęcia politechniczne – MOW w Bielicach.


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • BIP
 • PORTALE OŚWIATOWE
 • EWID
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
 • POWIATOWY URZĄD PRACY
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
 • POLSKIE RADIO PIK
 • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x